วันที่ 1-4 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ และร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัยฯ ภายใต้ตัวชี้วัดที่ 8 การศึกษาวิจัยการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

act6Sep63 01

วันที่ 1-4 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ และร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัยฯ ภายใต้ตัวชี้วัดที่ 8 การศึกษาวิจัยการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นางสาวเกษมณี ทันใจ และนางสาวกมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ และร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัยฯ ภายใต้ตัวชี้วัดที่ 8 การศึกษาวิจัยการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ โรงแรมเอ็มทู เดอ บางกอกกรุงเทพมหานคร

 act6Sep63 02

act6Sep63 03

act6Sep63 04

act6Sep63 05