วันที่ 14 - 17 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามการเก็บเกี่ยวข้าวที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา

act19nov60 01

วันที่ 14 - 17 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามการเก็บเกี่ยวข้าวที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายนพรัตน์  รักษ์ชน นักเกษตร
นายวรวุฒิ  ดีพูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร นายสมนึก  กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามการเก็บเกี่ยวข้าวที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา หมู่
8 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

act19nov60 02

act19nov60 03