วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

act21nov60 01

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กรมการข้าว โดย นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ,นายกิติโชติ จันทร์ศรีตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว และนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ผู้แทนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ บริษัทผาแดงอินดรัสตรี ตำบลพระธาตุผาแดง จังหวัดตากตาก ณ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เนื่องจากได้หมดสัมปทานเหมืองแร่ และจะปรับเปลี่ยนให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต่อไป

act21nov60 02

act21nov60 03