วันที่ 7 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรต่อเนื่อง

act12mar61 01

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรต่อเนื่อง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร นายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรต่อเนื่อง ปี 2560 โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 3 กลุ่ม 35 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มฅนรักษ์แม่ ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 
act12mar61 02