วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรชุดที่ 22 จังหวัดตาก

act14mar61 01
วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรชุดที่ 22 จังหวัดตาก

นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรชุดที่ 22 จังหวัดตาก และประชุมการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต17 เป็นประธานคณะทำงานติดตามฯ ชุดที่22 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก 
act14mar61 02
act14mar61 03