วันที่ 8 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ออกดำเนินงานการประชุมการรับรองการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวระบบควบคุมภายใน ICS ครั้งที่1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP seed ปี 2561

act16mar61 01
วันที่
8 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ออกดำเนินงานการประชุมการรับรองการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวระบบควบคุมภายใน ICS ครั้งที่1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP seed ปี 2561

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายอำนาจ เขียวยิ่ง นายพีรวิชกร เมธประสพสันต์ และนางสาวนัทธิญา ตะวัน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ออกดำเนินงานการประชุมการรับรองการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวระบบควบคุมภายใน ICS ครั้งที่1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP seed ปี 2561 ณ กลุ่มผลิตข้าวปลอดภัยหนองชะลาบหินโค้ว 1 , 2 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 
act16mar61 02
act16mar61 03