วันที่ 9 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรต่อเนื่อง ปี 2560

act18mar61 01
วันที่
9 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรต่อเนื่อง ปี 2560

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร นายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรต่อเนื่อง ปี 2560 โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 4 กลุ่ม 67 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกร ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
act18mar61 02
act18mar61 03