วันที่ 12 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP"

act23mar61 01
วันที่
12 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP"

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP" ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านด่านกรวด ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
act23mar61 02
act23mar61 03