วันที่ 12 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ดำเนินการส่งเสริมและให้คำแนะนำการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ฯ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว

act25mar61 01
วันที่
12 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ดำเนินการส่งเสริมและให้คำแนะนำการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ฯ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ, นายประวิทย์ ใจแสน และน.ส.นลิษรา อุตมูล ได้ดำเนินการส่งเสริมและให้คำแนะนำการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ฯ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว ณ หมู่ 5 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
act25mar61 02