วันที่ 12 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดอบรมตามหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ ภายใต้โครงการ " 5ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง " ประจำปีงบประมาณ 2561

act26mar61 01
วันที่
12 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดอบรมตามหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ ภายใต้โครงการ " 5ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง " ประจำปีงบประมาณ 2561

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิรนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดอบรมตามหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ ภายใต้โครงการ " 5ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง " ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
act26mar61 02