วันที่ 15 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมโครงการการประชุมชี้แจงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับเงิน-จ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment ภาครัฐ)

act29mar61 01
๙วันที่ 15 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมโครงการการประชุมชี้แจงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับเงิน-จ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (
e-Payment ภาครัฐ)

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางญาณิฐา ศรีมณี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และนางพรรณี พวงมาลี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ได้เข้าร่วมโครงการการประชุมชี้แจงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับเงิน-จ่ายเงินภาครัฐทางอิเลกทรอนิกส์ (e-Payment ภาครัฐ)   จัดโดยสำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
act29mar61 02
act29mar61 03