วันที่ 21 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ พันธุ์ กข43

act39mar61 01
ชวันที่
21 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ พันธุ์ กข43

  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายประวิทย์ ใจแสน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ พันธุ์ กข43 และรับฟังการชี้แจงการสมัครการเข้าร่วมโครงการเพื่อขยายพื้นที่ในการผลิตข้าวพันธุ์ กข43 อย่างเป็นระบบครบวงจร ณ ห้องประชุมใหญ่ กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร
act39mar61 02
act39mar61 03