วันที่ 26 - 28 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

act47mar61 01
วันที่
26 - 28 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสุรีย์ พูลสวัสดิ์ นางญาณิฐา ศรีมณี   นางพรรณี พวงมาลี นางสาวสุนทรียา ทรงสุภา ได้เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จ.กระบี่
act47mar61 02
act47mar61 03
act47mar61 04