วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร จัดอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่

act48mar61 01
วันที่
27 - 28 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร จัดอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร จัดอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี2561 รุ่นที่ 14 เกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 42 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอคลองขลุง ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
act48mar61 02