วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้นำเกษตรกรเข้าจัดฝึกอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ 5 หลักสูตร

act49mar61 01
วันที่
27-28 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้นำเกษตรกรเข้าจัดฝึกอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ 5 หลักสูตร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ได้นำเกษตรกรเข้าจัดฝึกอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ 5 หลักสูตร ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก และโรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก
act49mar61 02
act49mar61 03