วันที่ 29 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงแพชรร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีและพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมในนาน้ำฝน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ข้าว)

act51mar61 01
วันที่
29 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงแพชรร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีและพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมในนาน้ำฝน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ข้าว)

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงแพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีและพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมในนาน้ำฝน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ข้าว) รวมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 มีเกษตรเข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน   ณ วัดวารีวัฒนาราม ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
act51mar61 02