วันที่ 2 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมติดตามการบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจร และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2561

act01apr61 01
วันที่ 2 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมติดตามการบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจร และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2561

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมติดตามการบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจร และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2561 เพื่อแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการกำกับแนะนำติดตามและประสานงานการ บริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจรและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรระดับจังหวัด ( 30 ผู้บริหาร Coaching )โดยมีนายดิเรก ตนพยอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการ ที่ 18 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร
act01apr61 02
act01apr61 03