วันที่ 3 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรประชุมเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านตะเคียนงาม เพื่อชี้แจงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวฤดูแล้ง ปี 2561

act02apr61 01
วันที่
3 เมษายน2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรประชุมเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านตะเคียนงาม เพื่อชี้แจงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวฤดูแล้ง ปี2561

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวเกศิณี แก้วมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ, นายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร, นางสาวศิริพร วังยาว และนายววุฒิ ดีพูล ผู้ยนักวิชาการเกษตร ประชุมเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านตะเคียนงาม เพื่อชี้แจงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวฤดูแล้ง ปี2561 พร้อมจัดเก็บเอกสารเพื่อทำการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว และติดตามตรวจตัดสินแปลงก่อนการเก็บเกี่ยว
act02apr61 02