วันที่ 4 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยกลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ได้ดำเนินการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายสมาชิกชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดกำแพงเพชร โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2561


act05apr61 01
วันที่ 4 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยกลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ได้ดำเนินการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายสมาชิกชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดกำแพงเพชร โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2561

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยกลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ได้ดำเนินการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายสมาชิกชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดกำแพงเพชร โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2561 โดยนางพรพรรณ บุสสกร หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ตัวแทนผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวเปิดงาน และนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยได้รับความร่วมมือจากสมาชิกชมรมฯ เป็นอย่างดี โดยมีการเลือกตั้งประธานชมรมฯคนใหม่ และสำรวจความต้องการเมล็ดพันธุ์ของสมาชิกชมรมฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ในฤดูนาปรัง 61 ต่อไป
act05apr61 03