วันที่ 3 - 5 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ออกดำเนินการตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการเตรียมความพร้อมเกษตรกร

act11apr61 01
วันที่
3 - 5 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ออกดำเนินการตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการเตรียมความพร้อมเกษตรกร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายอำนาจ เขียวยิ่ง นายพีรวิชกร เมธประสพสันต์ นางสาวนัทธิญา ตะวัน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ออกดำเนินการตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อรับการตรวจประเมินจากผู้ตรวจประเมินตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP Seed ปี 2561 ณ ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร
act11apr61 02
act11apr61 03