เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นำเกษตรกร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพชาวนา

act03 1 550

วันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นำเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพชาวนา

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายธงชัย  ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร นำเกษตรกร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพชาวนา โดยใช้  Mobile Application รุ่นที่4  ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

act03 3 550

act03 4 550

act03 2 550