วันที่ 9 เมษายน 2561 คณะกรรมการตรวจการจ้าง การก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร และคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้างได้ประชุมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง

act13apr61 01
วันที่
9 เมษายน 2561 คณะกรรมการตรวจการจ้าง การก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร และคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้างได้ประชุมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง

 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง การก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร และคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้างได้ประชุมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง ปัญหาอุปสรรค พร้อมให้แนวทางการแก้ปัญหา การส่งมอบงานงวดที่ 1 ณ สำนักงานควบคุมการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร
act13apr61 02
act13apr61 03