วันที่ 11 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ดำเนินจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวสู่พื้นที่ห่างไกลจากแหล่งเมล็ดพันธุ์ดี ตามโครงการส่งเสริมการกระจ่ายเมล็ดพันธุ์ดีสู่ชุมชน (การนำเสนอเชิงรุก) ของกองเมล็ดพันธุ์ข้าว

act15apr61 01
วันที่
11 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ดำเนินจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวสู่พื้นที่ห่างไกลจากแหล่งเมล็ดพันธุ์ดี ตามโครงการส่งเสริมการกระจ่ายเมล็ดพันธุ์ดีสู่ชุมชน (การนำเสนอเชิงรุก) ของกองเมล็ดพันธุ์ข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายประวิทย์ ใจแสน และ น.ส.นลิษรา อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ดำเนินจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวสู่พื้นที่ห่างไกลจากแหล่งเมล็ดพันธุ์ดี ตามโครงการส่งเสริมการกระจ่ายเมล็ดพันธุ์ดีสู่ชุมชน (การนำเสนอเชิงรุก) ของกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ข้าวพันธุ์ กข29 จำนวน 6,000 กิโลกรัม
act15apr61 02
act15apr61 03