วันที่ 11 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ดำเนินการเก็บเกี่ยวข้าว และเก็บข้อมูลการเจริญเติบและผลผลิตข้าว ของโครงการการปลูกข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ปีที่ 2 รอบที่ 1

act16apr61 01
วันที่
11 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ดำเนินการเก็บเกี่ยวข้าว และเก็บข้อมูลการเจริญเติบและผลผลิตข้าว ของโครงการการปลูกข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ปีที่ 2 รอบที่ 1

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายประวิทย์ ใจแสน และ น.ส.นลิษรา อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ดำเนินการเก็บเกี่ยวข้าว และเก็บข้อมูลการเจริญเติบและผลผลิตข้าว ของโครงการการปลูกข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ปีที่ 2 รอบที่ 1 ณ แปลงทดสอบวิจัยของโครงการฯ เพื่อเตรียมสรุปผลการทดลองรอบที่ 1 ปีที่ 2 ต่อกองเมล็ดพันธุ์ต่อไป
act16apr61 02
act16apr61 03