วันที่ 17 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ พันธุ์ กข43 ณ ห้องประชุมข้าวปลูก กรมการข้าว

act17apr61 01
วันที่
17 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ พันธุ์ กข43 ณ ห้องประชุมข้าวปลูก กรมการข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายประวิทย์ ใจแสน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ พันธุ์ กข43 ณ ห้องประชุมข้าวปลูก กรมการข้าว กรุงเทพมหานคร เพื่อรับฟังการชี้แจงเป้าหมายการผลิตข้าว กข43 ในฤดูฝน 2561 ของกรมการข้าว เพื่อวางแผนการปลูกร่วมกันกับศูนย์วิจัยข้าว และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ที่มีความสนใจในการผลิตข้าว กข43 ให้แก่กลุ่มนาแปลงใหญ่ในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบ เพื่อให้ทันต่อการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ในฤดูที่จะถึงนี้
act17apr61 02
act17apr61 03