วันที่ 18 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายประวิทย์ ใจแสน, น.ส.นลิษรา อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ติดตามการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของข้าว กข61

act21apr61 01
วันที่
18 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายประวิทย์ ใจแสน, น.ส.นลิษรา อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ติดตามการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของข้าว กข61

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายประวิทย์ ใจแสน, น.ส.นลิษรา อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ติดตามการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของข้าว กข61 โครงการปลูกข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง รอบที่ 2 และเก็บข้อมูลผลผลิตและคุณภาพของข้าวแปลงวิจัยในรอบที่ 1
act21apr61 02
act21apr61 03