วันที่ 19 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ,นายประวิทย์ ใจแสน และ น.ส. นลิษรา อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ออกติดตามงานโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

act22apr61 01
วันที่
19 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ,นายประวิทย์ ใจแสน และ น.ส. นลิษรา อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ออกติดตามงานโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ,นายประวิทย์ ใจแสน และ น.ส. นลิษรา อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ออกติดตามงานโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อมอบป้าย ร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี Good rice seed shop ปี 2560 ที่กรมการข้าวเป็นผู้ออกให้ ได้แก่ ร้านต้นอ้อพันธุ์ข้าวปลูก,สหกรณ์นิคมวังพระธาตุ จ.กำแพงเพชร และ ร้านลัดดาการเกษตร,หจก.เกษตรไทยรุ่งเรือง2 จ. พิจิตร
act22apr61 02
act22apr61 03