วันที่ 17-20 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายอำนาจ เขียวยิ่ง นายพีรวิชกร เมธประสพสันต์ และนางสาวนัทธิญา ตะวัน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรได้ออกดำเนินงานการเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อรับการตรวจประเม

act25apr61 01
วันที่
17-20 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายอำนาจ เขียวยิ่ง นายพีรวิชกร เมธประสพสันต์ และนางสาวนัทธิญา ตะวัน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรได้ออกดำเนินงานการเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อรับการตรวจประเมิน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายอำนาจ เขียวยิ่ง นายพีรวิชกร เมธประสพสันต์ และนางสาวนัทธิญา ตะวัน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรได้ออกดำเนินงานการเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อรับการตรวจประเมินจากคณะผู้ตรวจประเมินจากศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีGAP seed ปี 2561 ที่ต.ฆะมัง ต.เขารูปช้าง อ.เมือง ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร
act25apr61 02
act25apr61 03