วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมโครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเว

act26apr61 01
วันที่
20 เมษายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมโครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก

นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมโครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน   40 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการก่อนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่จะใช้ การพัฒนาเกษตรปลอดสารเชื่อมโยงการท่องเที่ยว และให้ประชาชนมีความผาสุก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
act26apr61 02
act26apr61 03