วันที่ 24 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นายประวิทย์ ใจแสน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ติดตามงานโครงการวิจัยการปลูกข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

act30apr61 01
วันที่
24 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นายประวิทย์ ใจแสน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ติดตามงานโครงการวิจัยการปลูกข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นายประวิทย์ ใจแสน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ติดตามงานโครงการวิจัยการปลูกข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ร่วมกับผู้แทนจากกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว ในการติดตามความก้าวหน้าและรับทราบถึงปัญหาในการทำงานโครงการต่างๆ ณ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร และโครงการธนาคารข้าวเพื่อชุมชน อ.วังเจ้า จ.ตาก
act30apr61 02