วันที่ 25 เมษายน 2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้นายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นวส.ชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมเรื่องการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด

act31apr61 01
วันที่
25 เมษายน 2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้นายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นวส.ชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมเรื่องการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด

นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้นายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นวส.ชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมเรื่องการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด CoO (Chief of Operation) จังหวัดตาก เพื่อชี้แจงและกระจายงานของโครงการไทยยั้งยืนฯ ให้เป็นระบบในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก
act31apr61 02
act31apr61 03