วันที่ 23 – 25 เมษายน 2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและขับเคลื่อนเครือข่ายประชาสัมพันธ์กรมการข้าว

act32apr61 01
วันที่
23 – 25 เมษายน 2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและขับเคลื่อนเครือข่ายประชาสัมพันธ์กรมการข้าว

 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและขับเคลื่อนเครือข่ายประชาสัมพันธ์กรมการข้าว โดยมีนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ในฐานะโฆษกกรมการข้าว กล่าวถึงความสำคัญและให้แนวทางในการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ในฐานะรองโฆษกกรมการข้าว บรรยายพิเศษเรื่อง “เทคนิคการจับประเด็นเพื่อการประชาสัมพันธ์” คุณบุญมา ศรีหมาด สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบรรยายเรื่อง “เทคนิคการเขียนและการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์” ดร.สราวุฒิ ศรีทองคำ บรรยายเรื่อง “การประชาสัมพันธ์ และการสร้างภาพลักษณ์องค์กรในยุค 4.0” และ “รู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิตอล” การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ประยุกต์ใช้ในงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของกรมการข้าว มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 70 คน ณ โรงแรมภูริมาศบีช แอนด์ สปา จังหวัดระยอง
act32apr61 02
act32apr61 03