วันที่ 27 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร และ นางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามแปลงเรียนรู้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer

act35apr61 01
วันที่
27 เมษายน2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร และ นางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามแปลงเรียนรู้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องSmart Farmer

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร และ นางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามแปลงเรียนรู้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องSmart Farmer แปลงเรียนรู้โรงเรียนคณพิทยาคม เพื่อกำหนดแนวทางในการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว, ติดตามแปลงเรียนรู้ในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลโกสัมพีนคร และสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ในแบบสอบถามที่2 และ 3  จำนวน 50 ราย ตำบลห้วยยั้ง ตำบลเขาคีริ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
act35apr61 02
act35apr61 03