วันที่ 26-27 เมษายน 2561 โดยนายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร, นายกิตติภพ คำภิรปาวงค์ พนักงานธุรการ ส3, นางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร, นายสืบสกุล ตันเจริญ ผู้ช่วยนักวิจัย สำรวจข้อมูลความต้องการตามเมนูการพัฒนาทักษะอาชีพ

act38apr61 01
วันที่ 26-27 เมษายน 2561 โดยนายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร, นายกิตติภพ คำภิรปาวงค์ พนักงานธุรการ ส3, นางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร, นายสืบสกุล ตันเจริญ ผู้ช่วยนักวิจัย สำรวจข้อมูลความต้องการตามเมนูการพัฒนาทักษะอาชีพ

นายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร, นายกิตติภพ คำภิรปาวงค์ พนักงานธุรการ ส3, นางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร, นายสืบสกุล ตันเจริญ ผู้ช่วยนักวิจัย สำรวจข้อมูลความต้องการตามเมนูการพัฒนาทักษะอาชีพ ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ณ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
act38apr61 02
act38apr61 03