วันที่ 26-27 เมษายน 2561. โดย นายธงชัย. ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายบุญยาลักษ์ รักพ่วง. นายอำนาจ. เขียวยิ่ง นายประวิทย์. ใจแสน นายตะวัน. ถาวร นายวิวัฒน์. แก้วมราช น.ส.ชุติมา. โพธิ์ศรี น.ส.จันทร์ทิมา แตงไทย. น.ส.นัทธิญา ตะวัน ผู้ช่วยนักวิชาก

act39apr61 01
วันที่ 26-27 เมษายน 2561. โดย นายธงชัย. ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายบุญยาลักษ์ รักพ่วง. นายอำนาจ. เขียวยิ่ง นายประวิทย์. ใจแสน นายตะวัน. ถาวร นายวิวัฒน์. แก้วมราช น.ส.ชุติมา. โพธิ์ศรี น.ส.จันทร์ทิมา แตงไทย. น.ส.นัทธิญา ตะวัน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วม ยกระดับมาตรฐานผลผลิต

นายธงชัย. ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายบุญยาลักษ์ รักพ่วง. นายอำนาจ. เขียวยิ่ง นายประวิทย์. ใจแสน นายตะวัน. ถาวร นายวิวัฒน์. แก้วมราช น.ส.ชุติมา. โพธิ์ศรี น.ส.จันทร์ทิมา แตงไทย. น.ส.นัทธิญา ตะวัน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วม ยกระดับมาตรฐานผลผลิตและหมดแล้วค่าข้าวจีเอพีของเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตข้าวในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ครั้งที่ 2
act39apr61 02
act39apr61 03