วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง

act01may61 01
วันที่ 2 พฤษภาคม
2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง

นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก โดยมีนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม โดยให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดทำแผนงานและโครงการร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ