วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร, นายวรวุฒิ ดีพูล และนางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามและเก็บบันทึกข้อมูลสิ่งแวดล้อมการเจริญเติบโตของต้นข้าว

act02may61 01
วันที่
2 พฤษภาคม2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร, นายวุฒิ ดีพูล และนางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามและเก็บบันทึกข้อมูลสิ่งแวดล้อมการเจริญเติบโตของต้นข้าว

นายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร, นายวุฒิ ดีพูล และนางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามและเก็บบันทึกข้อมูลสิ่งแวดล้อมการเจริญเติบโตของต้นข้าว, ข้อมูลการเกิดโรคแมลงและวัขพืช ในแปลงเรียนรู้โครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะข้าว บ้านทุ่งรวงทอง ต.เขาคีริ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 
act02may61 02
act02may61 03