วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นายธงชัย ประยงค์หอมนักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง นายประวิทย์ ใจแสนและ นายพีรวิชากร เมธประสพสันต์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบ

act03may61 01
วันที่
2 พฤษภาคม2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นายธงชัย ประยงค์หอมนักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง นายประวิทย์ ใจแสนและ นายพีรวิชากร เมธประสพสันต์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP

นายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นายธงชัย ประยงค์หอมนักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง นายประวิทย์ ใจแสนและ นายพีรวิชากร เมธประสพสันต์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP และระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมข้าวปลูก ชั้น 3 อาคารกรมการข้าว กรุงเทพมหานคร
act03may61 02
act03may61 03