วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Smart Officer รุ่นที่ 35

act04may61 01
วันที่
1-2 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Smart Officer รุ่นที่ 35

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Smart Officer รุ่นที่ 35 จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสถาบันเกษตราธิการ สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
act04may61 02
act04may61 03