วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเรวัตร อินทรา ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และ นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ได้เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าและร่วมพิจารณาแบบงานการก่อสร้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

act05may61 01
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเรวัตร อินทรา ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และ นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ได้เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าและร่วมพิจารณาแบบงานการก่อสร้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

นายเรวัตร อินทรา ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และ นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ได้เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าและร่วมพิจารณาแบบงานการก่อสร้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ของ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร และเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
act05may61 02
act05may61 03
act05may61 04