วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร, นางสาวศิริพร วังยาว และนายวรวุฒิ ดีพูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี มาตรฐาน GAP

act06may61 01
วันที่
3 พฤษภาคม2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร, นางสาวศิริพร วังยาว และนายววุฒิ ดีพูล ผู้ยนักวิชาการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี มาตรฐาน GAP

นายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร, นางสาวศิริพร วังยาว และนายววุฒิ ดีพูล ผู้ยนักวิชาการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี มาตรฐาน GAP และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว ภายใต้โครงการพัฒนาการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย (สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร)
act06may61 02
act06may61 03