วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวนลิษรา อุตมูล และนายประวิทย์ แสนใจ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามงานโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

act28may61 01
วันที่
17-18 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวนลิษรา อุตมูล และนายประวิทย์ แสนใจ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามงานโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวนลิษรา อุตมูล และนายประวิทย์ แสนใจ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามงานโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว กิจกรรมตรวจรับรองร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี Good rice seed shop จำนวน 5 ร้าน ได้แก่ ร้านดวงกมลพันธุ์ข้าว,ร้านเอกรุ่งเรืองการเกษตร,ร้านยุพินพันธุ์ข้าว,ร้านเกษตรปรารภ จังหวัดกำแพงเพชรและร้านกมลวรรณพันธุ์ข้าว,บริษัทคูโบต้าทั่งทองจังหวัดพิจิตร
act28may61 02
act28may61 03