เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP seed ปี 2560

 act09 1 550

วันที่ 8-10 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP seed ปี2560

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรโดย นายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายอำนาจ เขียวยิ่ง และ นายพีรวิชกร เมธประสพสันต์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAPseed ปี 2560 ติดตามแปลงเมล็ดพันธุ์ นิคมสหกรณ์แม่สอด อำเภอแม่สอด, นิคมสหกรณ์แม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และศูนย์ข้าวชุมชนบ้านาถัง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

act09 2 550act09 3 550