ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวสุนทรียา ทรงสุภา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนางสาวปาริชาติ ภู่สอน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมือง จังหว

act34may61 01
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวสุนทรียา ทรงสุภา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนางสาวปาริชาติ ภู่สอน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี นางสาวกนกวรรญ เกษี และนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการการลดต้นทุนการผลิตข้าวในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day ) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าว บ้านศิวิไล ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
act34may61 02