วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวรวุฒิ ดีพูล และนางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมโครงการขยายผลโคลงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน

act44may61 01
วันที่
24 พฤษภาคม2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวรวุฒิ ดีพูล และนางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมโครงการขยายผลโคลงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวรวุฒิ ดีพูล และนางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมโครงการขยายผลโคลงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน พื้นที่อำเภอแม่ระมาด ครั้งที่2/2561 ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
act44may61 02