วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร นายวรวุฒิ ดีพลู ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรจัดถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการวิชาการด้านข้าว

act51may61 01
วันที่
30 - 31 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร
นายวรวุฒิ ดีพลู ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรจัดถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการวิชาการด้านข้าว

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร
นายวรวุฒิ ดีพลู ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรจัดถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการวิชาการด้านข้าว ครั้งที่
2 เรื่องการเพิ่มผลผลิตนาขั้นบันได ณ บ้านโละโคะ หมู่10 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
act51may61 02
act51may61 03