วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2561ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเชิงชน มุ่งสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวเกศิณี แก้วมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางชนาภา ปัทมาลี ตรวจติดตามกำกับดูแลสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ข้าว

act52may61 01
วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2561ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเชิงชน มุ่งสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวเกศิณี แก้วมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางชนาภา ปัทมาลี ตรวจติดตามกำกับดูแลสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเชิงชน มุ่งสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวเกศิณี แก้วมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางชนาภา ปัทมาลี ตรวจติดตามกำกับดูแลสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวและสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าตามโครงการสารวัตรเกษตร ณ อำเภอโกสัมพีนคร และอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
act52may61 02