วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวจันทร์ทิมา แตงไทย ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร

act53jun61 01
วันที่
31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวจันทร์ทิมา แตงไทย ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวจันทร์ทิมา แตงไทย ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก 
act53jun61 02