วันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับภาคเหนือ

act04jun61 01
วันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้
นายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับภาคเหนือ

นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้
นายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับภาคเหนือ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ หรือนาแปลงใหญ่ ประจำปี 2561 เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมีนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ พร้อมทั้งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฯ และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ข้างเคียงเข้าร่วมงานด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาล ที่ 10 และรำลึกถึงความสำคัญของข้าวในฐานะที่เป็นพืชอาหารหลักของคนไทยมาอย่างยาวนาน รวมทั้งเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวนา ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของข้าวและชาวนาไทย ซึ่งจะก่อให้เกิดการสืบทอดการทำนาต่อไปในอนาคตและเป็นการรวมตัวกันของเกษตรกรจากภาคเหนือ 11 จังหวัดได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร พิษณุโลก และจังหวัดแพร่ ที่ประสบความสำเร็จจากการดำเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มาถ่ายทอดประสบการณ์ มีหน่วยงานภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ เกษตรกร ครู นักเรียน นักศึกษา ประชาชนเข้าร่วมงาน จำนวนทั้งสิ้น
500 คน 
act04jun61 02
act04jun61 03
act04jun61 04