วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ มอบหมายให้นางสาวชุติมา โพธิ์ศรี นายตะวัน ถาวร และนายกิตติพงษ์ มังคะละ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดประชุมเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ชาวนา

act05jun61 01
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ มอบหมายให้นางสาวชุติมา โพธิ์ศรี นายตะวัน ถาวร และนายกิตติพงษ์ มังคะละ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดประชุมเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ชาวนา

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ มอบหมายให้นางสาวชุติมา โพธิ์ศรี นายตะวัน ถาวร และนายกิตติพงษ์ มังคะละ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดประชุมเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ชาวนา โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2561 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ณ บ้านคลองปลาร้า ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร มีเกษตรกรเข้าร่วมประชุมจำนวน 50 ราย 
act05jun61 02